SPORTSBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000727700
Numer REGON: 369995238
Numer NIP: 6762548099
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-09-16
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/22202/22/168]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPORTSBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ2018-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚW. MARKA nr domu 7-9 nr lokalu 3 kod pocztowy 31-012 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.2018 REPERTORIUM A 2968/2018 MATARIUSZ MARCIN SOLAK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2018-04-18 do dziś
228.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 5894/2018, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §1 UST.1 I 22018-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALGHANIM2019-06-14 do dziś
2. ImionaREHAM2019-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁ2022-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2018-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DO KWOTY 100.000,00 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ, POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACKENZIE DU LIEU2018-10-10 do dziś
2. ImionaJAMES ROBERTS2018-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNOWLES2018-04-18 do dziś
2. ImionaBRADLEY2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBODNAR STAROŃ2018-04-18 do dziś
2. ImionaANNA2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-04-18 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-04-18 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-04-18 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-04-18 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-04-18 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-18 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-18 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2018-04-18 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.01.2021 okres OD 18.04.2018 DO 31.12.20182021-01-25 do dziś
2data złożenia 29.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-29 do dziś
3data złożenia 29.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.04.2018 DO 31.12.20182021-01-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.04.2018 DO 31.12.20182021-01-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów