BOSAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000727697
Numer REGON: 369966811
Numer NIP: 9592006425
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-01-18
Sygnatura akt[RDF/366828/22/710]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSAK SPÓŁKA JAWNA2018-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina ŁOPUSZNO miejscowość WIELEBNÓW2018-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELEBNÓW nr domu 54 kod pocztowy 26-070 poczta WIELEBNÓW kraj POLSKA 2018-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.04.2018 R.2018-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁ BOSAK2018-04-13 do dziś
2. ImionaURSZULA ELŻBIETA2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSAK2018-04-13 do dziś
2. ImionaJACEK PRZEMYSŁAW2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁ BOSAK2018-04-13 do dziś
2. ImionaURSZULA ELŻBIETA2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSAK2018-04-13 do dziś
2. ImionaJACEK PRZEMYSŁAW2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2018-04-13 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-04-13 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2018-04-13 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-04-13 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-04-13 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 13.04.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów