DODOMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000727587
Numer REGON: 369966484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-04-09
Sygnatura akt[RDF/105444/19/339]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODOMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina MIELNO miejscowość MIELNO2018-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELNO ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 5 kod pocztowy 76-032 poczta MIELNO kraj POLSKA 2018-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2018R.,NOTARIUSZ MONIKA RABKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REPERTORIUM A NUMER 450/2018;2018-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOGRODZKI2018-04-13 do dziś
2. ImionaALEKSY2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500,00 ZŁ2018-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIKIERSKI2018-04-13 do dziś
2. ImionaJACEK2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500,00 ZŁ2018-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĄCZEK2018-04-13 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MACIEJ2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00ZŁ2018-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI DODOMU SP. Z O.O. ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH)PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI DODOMU SP. Z O.O. ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH)PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA ŁĄCZNIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOGRODZKI2018-04-13 do dziś
2. ImionaALEKSY2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĄCZEK2018-04-13 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MACIEJ2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIKIERSKI2018-04-13 do dziś
2. ImionaJACEK2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-13 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-13 do dziś
347 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-13 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-13 do dziś
547 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2018-04-13 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-04-13 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-04-13 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-04-13 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2019 okres OD 13.04.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.04.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.04.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów