GRUPA YANG ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000727446
Numer REGON: 369970327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-07-26
Sygnatura akt[RDF/409993/22/783]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA YANG ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina KWIDZYN miejscowość KWIDZYN2018-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KWIDZYN ulica UL. DĘBOWA nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy 82-500 poczta KWIDZYN kraj POLSKA 2018-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.03.2018, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.DMOWSKIEGO 15/7,80-243,REPERTORIUM A NUMER 1580/20182018-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2018-04-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KRYSTIAN2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej14.000 ZŁ2018-04-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000 ZŁ2018-04-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000 ZŁ2018-06-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAKIEL2018-04-13 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAN2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-04-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej14.000 ZŁ2018-04-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000 ZŁ2018-04-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000 ZŁ2018-06-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA YANG ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3697070212018-04-13 do dziś
4. Numer KRS0000723278 2018-04-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA YANG ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3697070212018-04-13 do dziś
4. Numer KRS0000723278 2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-04-13 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-04-13 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-04-13 do dziś
473 1 REKLAMA2018-04-13 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-04-13 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-04-13 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-04-13 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2018-04-13 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2019 okres OD 13.04.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
2data złożenia 20.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
3data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
4data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.04.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.04.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów