EXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000727307
Numer REGON: 369963735
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[RDF/294077/21/621]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WAGONOWA nr domu 2D nr lokalu 1 kod pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-04-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEXEO@EXEO.WROCLAW.PL2018-04-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXEO.WROCLAW.PL2018-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.03.2018 R., REPERTORIUM A NR 4983/2018, W OBECNOŚCI NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI & TARKOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4.2018-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2018-04-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 09.03.2018R. ZŁOŻONE PRZED NOTARIUSZEM WITEM TARKOWSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI&TARKOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4980/20182018-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXEO MIKOŁAJEC KRZYSZTOF, OSOBA FIZYCZNA2018-04-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-04-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJEC2018-04-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAMIL2018-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 475.000 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2018-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJEC2018-04-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAMIL2018-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-06-28 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-06-28 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-06-28 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2018-06-28 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2018-06-28 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-06-28 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-06-28 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-06-28 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2019 okres OD 12.04.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.04.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.04.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów