AQUACASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000727216
Numer REGON: 369944991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/26217/21/775]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUACASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WINCENTEGO WITOSA nr domu 31 nr lokalu 211 kod pocztowy 00-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AQUACASE.PL2018-04-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUACASE.PL2018-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2018 R., NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1377/2018.2018-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻDŻYŃSKI STAŃCZAK2018-04-11 do dziś
2. ImionaIGOR WŁODZIMIERZ2018-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750 ZŁOTYCH2019-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816046362020-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000753870 2020-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁOTYCH2020-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2018-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRKA-SIEMIEŃSKI2021-07-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SZYMON2021-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUPAK2021-07-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻDŻYŃSKI STAŃCZAK2018-04-11 do dziś
2. ImionaIGOR WŁODZIMIERZ2018-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2018-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy103 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2018-04-11 do dziś
222 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-04-11 do dziś
323 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2018-04-11 do dziś
431 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2018-04-11 do dziś
527 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2018-04-11 do dziś
627 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2018-04-11 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-11 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-04-11 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
2data złożenia 26.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
3data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów