BUDGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000726963
Numer REGON: 369930598
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-04-29
Sygnatura akt[RDF/289266/21/306]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2018-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. JĘDRZYCHOWSKA nr domu 9 kod pocztowy 65-385 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2018 R. - NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERYTORIUM A NR 2723/2018. 27.03.2018 R. - NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERYTORIUM A NR 4151/2018. ZMIANA: § 5, § 8 UST. 5.2018-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMACHI2018-04-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWA2018-04-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONAK2018-04-10 do dziś
2. ImionaPATRYK2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2018-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPR UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z WYŁĄCZENIEM:- CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWN 40.000,00 ZŁ WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU A PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWN 100.000,00 ZŁ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU; - ZACIĄGANIE KREDYTU, POŻYCZKI, LEASINGU LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEGO TYPU UMOWY Z BANKIEM LUB PODOBNĄ INSTYTUCJĄ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI FINANSOWE WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2018-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMACHI2018-04-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWA2018-04-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONAK2018-04-10 do dziś
2. ImionaPATRYK2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-04-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-04-10 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-04-10 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2018-04-10 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-04-10 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-04-10 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-04-10 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-04-10 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-04-10 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2019 okres OD 20.02.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
3data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.02.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów