APTEKA SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000726744
Numer REGON: 369924110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-08-29
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/8686/23/159]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2020-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2023-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2018 R.2018-04-09 do dziś
218.03.2019 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 597/2019 ZMIENIONO § 3, § 4 POPRZEZ DODANIE PKT OD 9-18, § 142019-04-24 do dziś
323.07.2020 R. W KN PIOTRA NIEMOTKO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4053/2020 ZMIENIONO § 3. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2020-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPIETUSZKO2018-04-09 do dziś
2. ImionaROBERT2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET) ZŁOTYCH2019-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPIETUSZKO2019-04-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET) ZŁOTYCH2019-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPIETUSZKO2020-08-12 do dziś
2. ImionaDOMINIK2020-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 (SZEŚĆSET) ZŁOTYCH2020-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIŃSKA2020-08-12 do dziś
2. ImionaNIKI2020-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2020-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-04-09 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-04-24 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-04-24 do dziś
478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-04-24 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-04-24 do dziś
614 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2019-04-24 do dziś
714 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2019-04-24 do dziś
814 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2019-04-24 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 30.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów