MR.JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000726616
Numer REGON: 369931273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-08-29
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15732/19/862]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMR.JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2019-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica UL. ANIELIN nr domu 1 nr lokalu U7 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2019-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMR.PIOTR@MRJOBS.PL2019-08-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MRJOBS.PL2019-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.20182018-04-10 do dziś
211 MARCA 2019 R., REP. A NR 672/2019, NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE. ZMIANA §2, §3, §4, §5, §6, §14, §15.2019-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOREN2018-04-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN2018-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIARSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaBOGDAN ROMUALD2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ2019-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW DARIUSZ2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,0 ZŁ2019-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaANTONII JERZY2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2019-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2019-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIARSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaBOGDAN ROMUALD2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW DARIUSZ2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOREN2018-04-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-29 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2019-08-29 do dziś
341 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-08-29 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-08-29 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-08-29 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-08-29 do dziś
782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2019-08-29 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-08-29 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2019-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów