ENC SEMICON CO., LTD ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000726195
Numer REGON: 380198507
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/7869/22/848]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2018-05-08 do dziś
3. NazwaENC SEMICON CO., LTD ODDZIAŁ W POLSCE2018-05-08 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejENC SEMICON CO., LDT.2018-05-08 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW 015396 SĄD REJONOWY W SEULU, DZIAŁ REJESTRACJI2018-05-08 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO REPUBLIKI KOREI2018-05-08 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-08 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-02-11 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2022-03-29 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj KOREA POŁUDNIOWA jednostka podziału terytorialnego PROWNINCJA CHUNGCHEONBUK-DO miejscowość CHEONGGJU-SI ulica NOGSO-GIL nr domu 33 nr lokalu 16 kod pocztowy 28132 poczta CHEONGGJU-SI 2018-05-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDYREKTOR REPREZENTUJĄCY (PREZES) REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM DZIAŁALNOŚCI.2018-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEE2018-05-08 do dziś
2. ImionaHAK SUNG2018-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR WEWNĘTRZNY2018-05-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAN2018-05-08 do dziś
2. ImionaJAE KWAN2018-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR WEWNĘTRZNY2018-05-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIM2018-05-08 do dziś
2. ImionaILLBOG2018-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoKIM2018-05-08 do dziś
2. ImionaILLBOG2018-05-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2018-05-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2018-05-08 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-05-08 do dziś
328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-05-08 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-05-08 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów