BUDOMIX WITKOWSKI DEVELOPER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000726172
Numer REGON: 368486440
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2018-08-17
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/14046/18/6]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMIX WITKOWSKI DEVELOPER SPÓŁKA JAWNA2018-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina MOGILANY miejscowość GAJ2018-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GAJ ulica UL. PARKOWA nr domu 21 kod pocztowy 32-031 poczta MOGILANY kraj POLSKA 2018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.03.2018 R.2018-06-29 do dziś
230.06.2018 R. ZMIANA § 1 PKT 2; § 4 UST. 2; § 6; § 7 ORAZ § 8 UST. 2 I UST. 32018-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-06-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO „BUDOMIX” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GAJU Z DNIA 21.03.2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ OSOBOWĄ POD FIRMĄ BUDOMIX WITKOWSKI DEVELOPER SPÓŁKA JAWNA, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA CHORABIKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE (REP. A NR 1520/2018)2018-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „BUDMOMIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2., KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000698854 2018-06-29 do dziś
5. Numer REGON3684864402018-06-29 do dziś
6. Numer NIP94422568822018-06-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2018-06-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKA2018-06-29 do dziś
2. ImionaPAULINA2018-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WYŁĄCZNIE ANDRZEJ WITKOWSKI I PAULINA WITKOWSKA2018-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2018-06-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKA2018-06-29 do dziś
2. ImionaPAULINA2018-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-06-29 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-29 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-06-29 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-06-29 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2018-06-29 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-06-29 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-06-29 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-06-29 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów