ARTEMISA D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000725483
Numer REGON: 380328170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[RDF/280257/21/260]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2018-05-25 do dziś
3. NazwaARTEMISA D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2018-05-25 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejARTEMISA, SVETOVANJE, D.O.O.2019-06-14 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoPOSLOVNI REGISTER SLOVENIJE 8076006000 AGENCJA REPUBLIKI SŁOWENII DS. PUBLICZNYCH REJESTRÓW PRAWNYCH I USŁUG POKREWNYCH2018-05-25 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-25 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-05-25 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 176B nr lokalu 21 kod pocztowy 02-670 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-31 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj SŁOWENIA jednostka podziału terytorialnego GMINA DOMŽALE miejscowość RADOMLJE ulica OPEKARNIŠKA nr domu 30 nr lokalu kod pocztowy 1235 poczta RADOMLJE 2018-05-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKA POSIADA KIEROWNICTWA. JEŻELI UDZIAŁOWIEC MIANUJE DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW KIEROWNICTWA REPREZENTUJĄ ONI SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE POSIADAĆ JEDNEGO LUB WIĘCEJ PROKURENTÓW. JEŻELI UDZIAŁOWIEC MIANUJE DWÓCH LUB WIĘCEJ PROKURENTÓW, REPREZENTUJĄ ONI SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGONEC2018-05-25 do dziś
2. ImionaBOJANA2018-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2018-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoZGONEC2018-05-25 do dziś
2. ImionaBOJANA2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2019 okres OD 25.05.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
2data złożenia 21.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
3data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów