M&P EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000725341
Numer REGON: 369837427
Numer NIP: 6631875975
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502702/23/867]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaM&P EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BAŁTYCKA nr domu 22 kod pocztowy 61-013 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2023-02-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMANDPEUROPE@GMAIL.COM2021-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2018 R.2018-03-30 do dziś
218.06.2021 R., ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 2, § 3, § 4.2021-07-28 do dziś
311.10.2021 R., NR REP. A 2801/2021, NOTARIUSZ JOANNA BASZKOWSKA-WÓJTOWICZ, KANCELARIA W POZNANIU, ZMIENIONO §5, §6, §14 UMOWY SPÓŁKI2021-12-01 do dziś
47-12-2022 R., REP. A NR 5875/2022, NOTARIUSZ IZABELA BAJZERT, KANCELARIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2023-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZANOWSKI2021-12-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2023-02-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2023-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, TJ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (SAMODZIELNIE)2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2021-07-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZANOWSKI2021-07-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-28 do dziś
247 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-28 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-28 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-28 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2019 okres OD 30.03.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
2data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
4data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.08.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
5data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.03.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
2OD 01.08.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów