BUSINESS ENERGIA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000725000
Numer REGON: 369802529
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-04-27
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12813/21/486]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS ENERGIA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚW. FILIPA nr domu 23 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-150 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.03.20182018-03-27 do dziś
215.05.2018 R. - ZMIANA § 3.2018-05-23 do dziś
313.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 3636/2019, NOTARIUSZ KONRAD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §8 UST.4, §1, §2, §5, §6 UST.1, §7, §9, §112019-08-13 do dziś
410.09.2019 R. - NOT. MAGDALENA LEJMAN, KANC. NOT. W KRAKOWIE, PLAC NA GROBLACH 19, REP. A NR 6736/2019 - ZMIANA: § 132019-12-12 do dziś
522.03.2021 R., NOTARIUSZ MAGDALENA LEJMAN KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW , REP. A NR 2367/2021 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWA TREŚĆ UMOWY.2021-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
11. Wartość wkładu umówionego100.100 ZŁ2019-12-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS ENERGIA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000792206 2019-08-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLINOWSKI2019-08-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-08-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-08-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.0002019-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-13 do dziś
4. Numer KRS0000792206 2019-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2018-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2018-03-27 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-03-27 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-27 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
2data złożenia 20.03.2021 okres OD 27.03.2018 DO 31.12.20182021-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów