HI-END TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000724989
Numer REGON: 369826910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[RDF/374382/22/294]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-END TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. POD STRZECHĄ nr domu 29 kod pocztowy 31-352 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.03.2018 R. REP. A NR 2138/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,2018-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZMAŃSKI2018-03-29 do dziś
2. ImionaROBERT WŁADYSŁAW2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2018-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000 ZŁ2018-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000 ZŁ2018-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORÓWKA2018-03-29 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2018-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000 ZŁ2018-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000 ZŁ2018-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI-END TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694780522018-03-29 do dziś
4. Numer KRS0000718604 2018-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2018-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI-END TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694780522018-03-29 do dziś
4. Numer KRS0000718604 2018-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2018-03-29 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-03-29 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-03-29 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-03-29 do dziś
546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-03-29 do dziś
647 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-29 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-03-29 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-03-29 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2019 okres OD 30.03.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
2data złożenia 28.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
3data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
4data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.03.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów