LAB4LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000724962
Numer REGON: 369796094
Numer NIP: 5862329717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/519540/23/804]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB4LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2018-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 96/98 kod pocztowy 81-451 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2019-10-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCONTACT@LAB4.LIFE2019-10-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LAB4.LIFE2019-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116-03-2018R.2018-03-27 do dziś
212.02.2019, ZMIANA PAR.5, PAR.62019-03-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 2241/2019 Z DNIA 06.12.2019 R., ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM KRADZIECKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. STRZELECKIEJ 10/3, ZMIENIONO PAR.5, PAR.6.2; DODANO: PAR.5A AKT NOTARIALNY REP. A NR 248/2020 Z DNIA 30.01.2020 ZAWARTY PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM JACKIEM GRABOWSKIM - ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA KRADZIECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI, USUNIĘTO PAR.152020-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSOWSKI2018-03-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MACIEJ2018-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2282 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114.100,00 ZŁ2020-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2020-02-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2020-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOIŃSKI2020-02-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.000,00 ZŁ2020-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego222200,00 ZŁ2020-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2020-02-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOIŃSKI2020-02-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSOWSKI2018-03-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MACIEJ2018-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-03-27 do dziś
263 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 16.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
5data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów