INSTYTUT ZDROWIA I URODY „LA VIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000724915
Numer REGON: 369781572
Numer NIP: 7831775210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-07-22
Sygnatura akt[RDF/319130/21/815]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZDROWIA I URODY „LA VIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. UŁAŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 60-748 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.03.2018 R.2018-03-26 do dziś
230.10.2020 R., ZMIENIONO § 1, § 4.2020-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOK2018-03-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2018-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2018-03-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2018-03-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2018-03-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT ZDROWIA I URODY „LA VIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3696684042018-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000722641 2018-03-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT ZDROWIA I URODY „LA VIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3696684042018-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000722641 2018-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-03-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2018-03-26 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-11-19 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-11-19 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2020-11-19 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2019 okres OD 26.03.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
2data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
3data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.03.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.03.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów