EWA-PAK HELT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000724875
Numer REGON: 369792370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RDF/254498/20/749]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWA-PAK HELT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2018-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. JULIANA TUWIMA nr domu 6 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2018-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.10.2017R., NOTARIUSZ MACIEJ DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 12755/2017. 10.01.2018R., NOTARIUSZ MACIEJ DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 281/2018 - ZMIENIONO §4. 16.02.2018R., NOTARIUSZ MACIEJ DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 1808/2018 - ZMIENIONO §4.2018-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWIŁKOWSKI2018-03-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000,00 ZŁ2018-03-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2018-03-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2018-03-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-03-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELT2018-03-27 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2018-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2018-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELT2018-03-27 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2018-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2018-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 27.03.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.03.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów