A. K. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000724635
Numer REGON: 369774106
Numer NIP: 5542962790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RDF/497165/23/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. K. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość BIAŁE BŁOTA2018-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁE BŁOTA ulica UL. NIEDZIELNA nr domu 20A kod pocztowy 86-005 poczta BIAŁE BŁOTA kraj POLSKA 2018-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.20182018-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2018-03-22 do dziś
2. ImionaKAROL2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 PLN2018-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2018-03-22 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 PLN2018-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2018-03-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN2018-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2018-03-22 do dziś
2. ImionaKAROL2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2018-03-22 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2018-03-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-22 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-03-22 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-03-22 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-03-22 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-03-22 do dziś
647 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-22 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-03-22 do dziś
820 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-22 do dziś
922 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2019 okres OD 22.03.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
2data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
5data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.03.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów