INSTYTUT ZDROWIA DR BOCZARSKA-JEDYNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000724583
Numer REGON: 369771154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/402222/22/808]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZDROWIA DR BOCZARSKA-JEDYNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM2018-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość OŚWIĘCIM ulica UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 2018-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.03.2018 R.2018-03-22 do dziś
209.07.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ EWA KATARZYNA KUŹNIAK, REP. A NR 262/2018, ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI.2018-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCZARSKA JEDYNAK2018-03-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ŁUCJA2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.500,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDYNAK2018-03-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WOJCIECH2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT ZDROWIA DR BOCZARSKA-JEDYNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693568282018-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000716206 2018-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT ZDROWIA DR BOCZARSKA-JEDYNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693568282018-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000716206 2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2018-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2018-03-22 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2018-03-22 do dziś
386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2018-03-22 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-22 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-03-22 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-22 do dziś
796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2018-03-22 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-03-22 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 22.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
3data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów