ARTHROHEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-18 godz. 02:40:46
Numer KRS: 0000724374
Numer REGON: 369757214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-03-26
Sygnatura akt[RDF/193771/20/81]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHROHEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2018-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 73 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2018-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.07.2017 R., NOTARIUSZ JOANNA SZMAŃDA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. FOSA STAROMIEJSKA 6/2, REP.A NR 2959/2017; TAMŻE, 01.03.2018 R., REP.A NR 661/2018, ZMIENIONO §1 UST.3 UMOWY SPÓŁKI.2018-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSEK2018-03-21 do dziś
2. ImionaROMAN2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1250 ZŁOTYCH2018-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1250 ZŁ2018-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1250 ZŁ2018-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHROHEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3407263282018-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000351372 2018-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACZESNY2018-03-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MAREK2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1250 ZŁ2018-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1250 ZŁ2018-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1250 ZŁ2018-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNOWSKI2018-03-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JÓZEF2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1250 ZŁ2018-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1250 ZŁ2018-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1250 ZŁ2018-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHROHEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3407263282018-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000351372 2018-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2018-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2018-03-21 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-03-21 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2018-03-21 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-03-21 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-03-21 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-21 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2018-03-21 do dziś
886 OPIEKA ZDROWOTNA2018-03-21 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2018-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.11.2019 okres OD 21.03.2018 DO 31.12.20182019-11-22 do dziś
2data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2018 DO 31.12.20182019-11-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.03.2018 DO 31.12.20182019-11-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów