LABORATORIUM EMVO SPÓŁKA JAWNA URBAŃSKI, PAWELAK

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000724238
Numer REGON: 369752702
Numer NIP: 5833292940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[RDF/295306/21/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM EMVO SPÓŁKA JAWNA URBAŃSKI, PAWELAK2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JASNA nr domu 1 kod pocztowy 00-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLABORATORIUM EMVO SPÓŁKA JAWNA URBAŃSKI, PAWELAK2019-05-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-05-06 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 11 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.02.2018R., 14.03.2018R. ZMIENIONO §2 PKT 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2018-03-20 do dziś
201.03.2019 R.2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2018-03-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWELAK2018-03-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2018-03-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWELAK2018-03-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-03-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2018-03-20 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2018-03-20 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-03-20 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów