BOLTBUD KWIECIEŃ SUSZKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 06:54:05
Numer KRS: 0000724163
Numer REGON: 369757473
Numer NIP: 5641792859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-08-18
Sygnatura akt[RDF/414823/22/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTBUD KWIECIEŃ SUSZKO SPÓŁKA JAWNA2018-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRASNOSTAWSKI gmina KRASNYSTAW miejscowość KRASNYSTAW2018-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRASNYSTAW ulica BROWARNA nr domu 5 nr lokalu A kod pocztowy 22-300 poczta KRASNYSTAW kraj POLSKA 2018-03-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARCIN.KWIECIEN8@GMAIL.COM2018-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.03.2018R.2018-03-21 do dziś
220.12.2018 R. ZMIANA § 1, § 5 UMOWY2019-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZKO2019-01-08 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2019-01-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZKO2019-01-08 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2019-01-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-03-21 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2018-03-21 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-03-21 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-21 do dziś
509 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2018-03-21 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-03-21 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-03-21 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-03-21 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2018-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 21.03.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-18 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów