BOOKED24.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000724075
Numer REGON: 369743028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-10-30
Sygnatura akt[RDF/359730/21/318]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKED24.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 164 nr lokalu 3 kod pocztowy 80-258 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-03-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejA.PRUSZKOWSKA@NAJEM24.PL2018-03-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOOKED24.COM2018-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.03.20182018-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRECZKA2018-03-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2018-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCKE2018-03-19 do dziś
2. ImionaDARIA DAGMARA2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2018-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSZKOWSKA2018-03-19 do dziś
2. ImionaALINA EWA2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2018-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2018-03-19 do dziś
2. ImionaEMIL2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2018-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-19 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSZKOWSKI2018-03-19 do dziś
2. ImionaCEZARY MAKSYMILIAN2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2018-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRECZKA2018-03-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCKE2018-03-19 do dziś
2. ImionaDARIA DAGMARA2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSZKOWSKA2018-03-19 do dziś
2. ImionaALINA EWA2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2018-03-19 do dziś
2. ImionaEMIL2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSZKOWSKI2018-03-19 do dziś
2. ImionaCEZARY MAKSYMILIAN2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-03-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2018-03-19 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2018-03-19 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-03-19 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-03-19 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-03-19 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-03-19 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2019 okres OD 19.03.2018 DO 31.12.20182019-08-15 do dziś
2data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-24 do dziś
3data złożenia 30.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.03.2018 DO 31.12.20182019-08-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów