BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000724073
Numer REGON: 369739601
Numer NIP: 8621644488
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-03-17
Sygnatura akt[RDF/371960/22/855]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat JANOWSKI gmina POTOK WIELKI miejscowość POTOCZEK2018-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość POTOCZEK nr domu 123 B kod pocztowy 23-313 poczta POTOK WIELKI kraj POLSKA 2018-03-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOX.SPOLKA.ZOO@GMAIL.COM2018-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2018 R.2018-03-19 do dziś
217.01.2020 R. , REPERTORIUM A NR 186/2020 W OBECNOŚCI NOTARIUSZ JOANNY BARAN, KANCELARIA NOTARIALNA W JANOWIE LUBELSKIM, UL. JANA ZAMOYSKIEGO 52, 23-300 JANÓW LUBELSKI. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ NR 3/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NADAJĄC NOWY TEKST JEDNOLITY.2020-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2018-03-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ2020-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2018-03-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 ZŁ. (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2020-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2018-03-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2018-03-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-03-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-03-19 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2019 okres OD 18.03.2018 DO 31.12.20182019-03-08 do dziś
2data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
3data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4data złożenia 17.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.03.2018 DO 31.12.20182019-03-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-062021-01-11 do dziś