BUSGLASS CZURCZAK LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000723943
Numer REGON: 369729991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-04-01
Sygnatura akt[RDF/195615/20/905]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSGLASS CZURCZAK LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA2018-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STRZYŻOWSKI gmina NIEBYLEC miejscowość NIEBYLEC2018-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEBYLEC nr domu 163 kod pocztowy 38-114 poczta NIEBYLEC kraj POLSKA 2018-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 09 MARCA 2018R.2018-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2018-03-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2018-03-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZURCZAK2018-03-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZURCZAK2018-03-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZURCZAK2018-03-16 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZURCZAK2018-03-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2018-03-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2018-03-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-16 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-03-16 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-03-16 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-03-16 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-03-16 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-16 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2018-03-16 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2018-03-16 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 16.03.2018 DO 31.12.20182020-03-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów