BUSINESS TO BUSINESS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000723487
Numer REGON: 369708316
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-12-29
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/46683/20/833]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS TO BUSINESS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 44 nr lokalu U3 kod pocztowy 04-282 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.20182018-03-14 do dziś
229.10.2018R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA REPERTORIUM A NUMER 33461/2018. ZMIANA: §1,§4,§6. SKREŚLONO:§15.2019-01-11 do dziś
323.12.2019 R. NOTARIUSZ IZABELA PRYKIEL-GÓRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5012/2019 - ZMIANA §3 ORAZ DODANIE §4 UMOWY2020-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLUSHCHUK2019-01-11 do dziś
2. ImionaVITALII2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 ZŁ2019-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAKULA2019-01-11 do dziś
2. ImionaTARAS2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 ZŁ2019-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAKULA2019-01-11 do dziś
2. ImionaTARAS2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLUSHCHUK2019-01-11 do dziś
2. ImionaVITALII2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-01-11 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-01-11 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-01-11 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-01-11 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI DORADCÓW PODATKOWYCH I BIEGŁYCH REWIDENTÓW2019-01-11 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-01-11 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-01-11 do dziś
887 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-01-16 do dziś
981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2019 okres OD 14.03.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.03.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.03.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-012020-12-29 do dziś