FIRMA HANDLOWA „GRZYBEK-PL” PAWICKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000723298
Numer REGON: 362621345
Numer NIP: 6793117058
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/492957/23/455]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „GRZYBEK-PL” PAWICKI SPÓŁKA JAWNA2020-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MAURYCEGO MOCHNACKIEGO nr domu 28A kod pocztowy 30-652 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.10.2015R., TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 06.02.2018R.2018-03-13 do dziś
231.03.2018 R. - ZMIANA § 3, § 5 PKT 1, § 6 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2018-04-20 do dziś
310.04.2018 R., ZMIANA: §4, §5 PKT 1 ORAZ §6 PKT 12018-04-26 do dziś
408.06.2018 R., ZMIANA: § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2018-07-30 do dziś
531.12.2022 ZMIANIE ULEGŁY PAR. 4, PAR. 5 PKT.1 ORAZ PAR. 6 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2023-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-03-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.02.2018R., UCHWAŁA NR 3 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. PRZEMYSŁAW PAWLICKI NIP 6792529161, REGON 356718546, JOANNA WOLNICKA-RZĄSOWSKA NIP 5751818904, REGON 2418244502018-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWICKI2018-03-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-03-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-03-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2018-04-20 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2018-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST PRZEMYSŁAW PAWICKI. WSPÓLNIK BARTOSZ JANUSZ POZBAWIONY JEST PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2023-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWICKI2018-03-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2018-03-13 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-30 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-03-13 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-03-13 do dziś
547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-13 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-13 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-03-13 do dziś
847 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 13.03.2018 DO 31.12.20182021-03-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-26 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów