BP GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000723277
Numer REGON: 369703490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-01-04
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30933/21/101]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina RZGÓW miejscowość STARA GADKA2018-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość STARA GADKA ulica UL. USŁUGOWA nr domu 20 kod pocztowy 95-030 poczta RZGÓW kraj POLSKA 2018-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.03.2018R.2018-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSIAK2018-03-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 PLN2018-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARZĘCKI2018-03-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 PLN2018-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2018-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-03-13 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-13 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-13 do dziś
447 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2018-03-13 do dziś
549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2018-03-13 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-03-13 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-03-13 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-03-13 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2019 okres OD 05.03.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI - W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 5346/2021 Z DNIA 13.10.2021- NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI , , 13.10.20212022-01-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR2022-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPARZĘCKI2022-01-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI - W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 5346/2021 Z DNIA 13.10.2021- NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI , , 13.10.20212022-01-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów