HI - GEN CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000723202
Numer REGON: 369719739
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-03-23
Sygnatura akt[RDF/281804/21/626]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI - GEN CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WIELICKA nr domu 42A nr lokalu B1 kod pocztowy 30-552 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.02.2018 R. REP. A NR 497/2018, NOTARIUSZ KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2018-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI-GEN CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695499872018-03-15 do dziś
4. Numer KRS0000720263 2018-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK KRZYSZKOWSKA2018-03-15 do dziś
2. ImionaMAGDA CZESŁAWA2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.400,00 ZŁ2018-03-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.400,00 ZŁ2018-03-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.400,00 ZŁ2018-03-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2018-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI-GEN CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695499872018-03-15 do dziś
4. Numer KRS0000720263 2018-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2018-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2018-03-15 do dziś
286 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2018-03-15 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2018-03-15 do dziś
486 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2018-03-15 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2018-03-15 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2018-03-15 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-15 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2019 okres OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
2data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
3data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów