KZP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000723192
Numer REGON: 369688312
Numer NIP: 6222813913
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542482/23/341]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2018-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. KARDYNAŁA M.LEDÓCHOWSKIEGO nr domu 113 nr lokalu 1 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2018-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.03.20182018-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIAK2018-03-12 do dziś
2. ImionaMARCIN JÓZEF2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2018-03-12 do dziś
2. ImionaPIOTR KAZIMIERZ2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695721182018-03-12 do dziś
4. Numer KRS0000721014 2018-03-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695721182018-03-12 do dziś
4. Numer KRS0000721014 2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2019 okres OD 12.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
5data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów