BOUNCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000723056
Numer REGON: 369083632
Numer NIP: 8992838459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-05-19
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9855/22/65]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369083632 NIP 89928384592018-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOUNCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA nr domu 24 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-374 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2017 R., NOTARIUSZ ANETA SLEZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANETA SLEZAK, ANNA ZEGAROWICZ S.C., UL. DMOCHOWSKIEGO 4 LOK. 1, 00-427 WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 4271/2017.2018-03-14 do dziś
229.06.2019 R. REPERTORIUM A NR 18512/2019, NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA GNIEWEK ALEKSANDRA KANAS SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ NR 9, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI ORAZ UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY.2019-11-13 do dziś
319.12.2019 R. REPERTORIUM A NR 37173/2019, NOTARIUSZ MAŁGORZATA GIENIEC-MORDAK, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA KANAS MAŁGORZATA GIENIEC-MORDAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY ULICY OŁAWSKIEJ NR 9, ZMIANA § 6 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI.2020-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZYŃSKI2018-03-14 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JAN2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały136 (STO TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.800 (SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH2020-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2018-03-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały136 (STO TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.800 (SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH2020-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDATA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3407838462018-03-14 do dziś
4. Numer KRS0000361158 2018-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2019-01-29 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2019-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały122 (STO DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.100 (SZEŚĆ TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH2020-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-29 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAR HEEL CAPITAL PATHFINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3655446452019-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000640156 2019-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały134 (STO TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.700 (SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH2019-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego38850,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST PREZESEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2018-03-14 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZYŃSKI2018-03-14 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JAN2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2018-03-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-03-14 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-03-14 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-03-14 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-03-14 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-03-14 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-03-14 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2018-03-14 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-03-14 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2022-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2019 okres OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów