EMULTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000723053
Numer REGON: 369880423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-20
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/3831/22/393]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMULTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2018-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica UL. TARNOWSKA nr domu 41 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2018-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEMULTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRAKOWIE2018-05-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-05-02 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JERZEGO BAJANA nr domu 4 kod pocztowy 31-465 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-05-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2018 R. NOTARIUSZ KINGA KRONENBERGER-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REPERTORIUM A NR 584/20182018-04-03 do dziś
217.02.2022 R. NOTARIUSZ KINGA KRONENBERGER-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REPERTORIUM A NR 669/2022 ZMIANA §5,§6, §8 DODANO UST. 3-7, ZMIANA §10 UST.3 ORAZ DODANO UST. 4-52022-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2018-04-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY KLAUDII SZEWCZYK Z DNIA 7 LUTEGO 2018R. O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO POD FIRMĄ EMULTICO KLAUDIA SZEWCZYK W NOWYM SĄCZU NIP 7342992190, REGON 121855593\ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 07.02.2018 R. NOTARIUSZ KINGA KRONENBERGER-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REPERTORIUM A NR 581/20182018-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2018-04-03 do dziś
2. ImionaKLAUDIA KRYSTYNA2018-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-05-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORBAS2018-05-02 do dziś
2. ImionaDOMINIK2018-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-05-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHNIK2022-05-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA LIDIA2022-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7500,00 ZŁ2022-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHNIK2021-03-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORBAS2018-05-02 do dziś
2. ImionaDOMINIK2018-05-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-05-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2018-04-03 do dziś
2. ImionaKLAUDIA KRYSTYNA2018-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2018-04-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2018-04-03 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-04-03 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-04-03 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-04-03 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-04-03 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-04-03 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-04-03 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-04-03 do dziś
990 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2018-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2019 okres OD 05.04.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
2data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-12 do dziś
4data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.04.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.04.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów