PLAN B FITOUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000722971
Numer REGON: 369686052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-02-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/2916/21/783]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPLAN B FITOUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA KAROLA CHODKIEWICZA nr domu 7 nr lokalu 127 kod pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.03.2018R.2018-03-12 do dziś
212.06.2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA ARCHUTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4308/2018, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWO OBOWIĄZUJĄCY TEKST UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO GO NOWYM TEKSTEM UMOWY SPÓŁKI W BRZMIENIU ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO WNIOSKU.2018-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2018-11-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2018-11-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2018-11-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2018-11-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKENNEDY2018-11-26 do dziś
2. ImionaASSY2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2018-11-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2018-11-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2018-11-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLAN B FITOUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3696469632018-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000555435 2020-12-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. PLAN B FITOUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: WOJCIECH JERZY KACZMARCZYK - PREZES ZARZĄDU2021-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLAN B FITOUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613643952021-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000555435 2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-09-26 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-26 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-09-26 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-09-26 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-09-26 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2018-09-26 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-09-26 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-09-26 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów