TAKAMI SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000722875
Numer REGON: 369678992
Numer NIP: 9512457374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-08-30
Sygnatura akt[RDF/559763/23/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAKAMI SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 13 kod pocztowy 00-071 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.02.2018 R., NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 928/2018.2018-03-09 do dziś
205.06.2018 R., REP. A NR 157/2018, NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 1, § 6 UST. 1, § 7 UST. 3, § 8 UST. 1, § 182018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAKAMI HOLDING SA2018-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2018-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2018-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNZ2023-08-29 do dziś
2. ImionaKONRAD2023-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLGERSSON2020-11-09 do dziś
2. ImionaROLF JOHAN2020-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-10-24 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-10-24 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-24 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-24 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-10-24 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2018-10-24 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2018-10-24 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2018-10-24 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.05.2019 okres OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
2data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
4data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
5data złożenia 30.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów