ART WIND CONTROL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000722871
Numer REGON: 369674149
Numer NIP: 9291942437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-03-31
Sygnatura akt[RDF/284231/21/962]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. WIND CONTROL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2018-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 65-077 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2018-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2018R. NOTARIUSZ ALINA MISIACZYK,KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 2134/2018 - AKT ZAŁOŻYCIELSKI.2018-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. WIND CONTROL LTD2018-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ2018-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTSCH ROSIŃSKI2018-03-08 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ALBERT2018-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZEZ ZARZĄDU2018-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKI2018-03-08 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2018-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 PRODUKCJA METALI2018-03-08 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2018-03-08 do dziś
326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2018-03-08 do dziś
427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-03-08 do dziś
528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-08 do dziś
632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2018-03-08 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-03-08 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-03-08 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.01.2020 okres OD 12.02.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
2data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.02.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.02.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów