ENDERMOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000722822
Numer REGON: 369671843
Numer NIP: 5732897647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-15
Sygnatura akt[RDF/298877/21/217]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDERMOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2020-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. DEKABRYSTÓW nr domu 35B kod pocztowy 42-218 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2019-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.03.2018R.2018-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDERMOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435154702018-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000502248 2018-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORSZEWSKI2018-06-05 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2018-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2018-03-08 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-03-08 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-08 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-08 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-03-08 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2018-03-08 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2018-03-08 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-08 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2019 okres OD 08.03.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
2data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.03.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.03.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji24.05.2020 R. UCHWAŁA NR 3/2020 WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU PODMIOTU Z DNIEM 25.05.2020 R., 25.05.20202020-06-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 3 Z 24.05.2020 R.2020-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORSZEWSKI2020-06-18 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2020-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDERMOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435154702020-06-18 do dziś
4. Numer KRS0000502248 2020-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności24.05.2020 R. UCHWAŁA NR 3/2020 WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU PODMIOTU Z DNIEM 25.05.2020 R., 25.05.20202020-06-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów