BUDOREALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000722806
Numer REGON: 369728862
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-03
Sygnatura akt[RDF/327218/21/313]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOREALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2018-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość MYŚLENICE ulica UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA 2018-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY 15.02.2018 R., AGNIESZKA BOCHENEK - PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA LUDŹMIERSKI, BOCHENEK - PEREK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, REPETORIUM A NUMER 989/20182018-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKI2018-03-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKA2018-03-16 do dziś
2. ImionaANNA2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKI2018-03-16 do dziś
2. ImionaJAN WIESŁAW2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKI2018-03-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego120.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOREALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694290712018-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000717363 2018-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA CZYLI BUDOREALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOREALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694290712018-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000717363 2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-03-16 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-03-16 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-03-16 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-03-16 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-03-16 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-03-16 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-03-16 do dziś
823 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2018-03-16 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2019 okres OD 16.03.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.03.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.03.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów