ASUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000722711
Numer REGON: 369670051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-10-24
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/31996/19/324]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI2018-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL. WIOŚLARSKA nr domu 10 nr lokalu 34 kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2018-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.03.20182018-03-08 do dziś
223.05.2018 R., REP. A NR 3657/2018, NOTARIUSZ KAMIL ARASIM, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONA ZOSTAŁA CAŁA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2018-06-14 do dziś
311.04.2019 R., REP. A NR 2833/2019, NOTARIUSZ KAMIL ARASIM, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIAANA § 5 UST.2, § 6 UST.1, §7, § 11, §12, § 13.2019-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3696264462018-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000721911 2018-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2019-10-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ CHRYSTIAN2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2019-10-24 do dziś
2. ImionaADAM ZBIGNIEW2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURAWSKI2019-10-24 do dziś
2. ImionaHUBERT WOJCIECH2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH. KOMPLEMENTARIUSZ: ASUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: HUBERT MURAWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, ADAM ZBIGNIEW JASIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.2018-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3696264462018-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000721911 2018-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-06-14 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-06-14 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-06-14 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-06-14 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-14 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-06-14 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-06-14 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-06-14 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2019 okres OD 08.03.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.03.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów