AQUAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000722703
Numer REGON: 369686187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-02-10
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/1655/21/292]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2021-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. FALISTA nr domu 1 kod pocztowy 41-906 poczta BYTOM kraj POLSKA 2021-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2017 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 13133/2017, NOTARIUSZ JACEK WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH2018-03-12 do dziś
206.10.2020 R. - REP.A NR 5106/2020, NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIENIONO: §2, §3, §6, §7, §9, §222021-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZOCHA2021-02-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.950,00 ZŁ2021-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYKTA2021-02-10 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.950,00 ZŁ2021-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENETM.2021-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZOCHA2021-02-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYKTA2021-02-10 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-02-10 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-02-10 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-02-10 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2021-02-10 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2021-02-10 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-02-10 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-02-10 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-02-10 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-10 do dziś
2data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów