BPB INWEST-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000722528
Numer REGON: 369675485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-11-15
Sygnatura akt[RDF/361283/21/851]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPB INWEST-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2018-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica UL. KAWĘCZYŃSKA nr domu 142 A kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2018R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF SIUTA KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 28, REP. A NR 232/182018-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2018-03-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2018-03-09 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2018-03-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2018-03-09 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIA2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE D. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY - PROKURENT SAMOISTNIE.2018-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2018-03-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLITWIN2018-03-09 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-03-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII TECHNICZNEJ I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-03-09 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-03-09 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-03-09 do dziś
458 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2018-03-09 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-03-09 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-03-09 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-03-09 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-03-09 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2018-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.02.2020 okres OD 09.03.2018 DO 31.12.20182020-02-05 do dziś
2data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
3data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2018 DO 31.12.20182020-02-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.03.2018 DO 31.12.20182020-02-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów