ASQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000722434
Numer REGON: 369757912
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[RDF/227158/20/136]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2018-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 133 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2018-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.03.2018 R.2018-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695374932018-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000720060 2018-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2018-03-21 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW JAN2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 PLN2018-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 PLN2018-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 PLN2018-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695374932018-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000720060 2018-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2018-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 EDUKACJA2018-03-21 do dziś
286 OPIEKA ZDROWOTNA2018-03-21 do dziś
387 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2018-03-21 do dziś
488 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2018-03-21 do dziś
596 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-03-21 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-03-21 do dziś
784 12 KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2018-03-21 do dziś
890 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2018-03-21 do dziś
979 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2018-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2019 okres OD 21.03.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.03.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów