BUS JANISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000722400
Numer REGON: 380076709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-03-10
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/4075/20/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS JANISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina ANDRYCHÓW miejscowość ROCZYNY2018-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ROCZYNY ulica UL. SŁONECZNA nr domu 26 kod pocztowy 34-120 poczta ANDRYCHÓW kraj POLSKA 2018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.06.2017R. - UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ WENDĘ, Z KAN. NOT. W WADOWICACH REP. A NR 1288/20172018-04-27 do dziś
217.02.2020R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA SZUBRYTA, Z KAN. NOT. W OŚWIĘCIMIU REP. A NR 1362/2020.2020-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISO2018-04-27 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2020-03-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ2020-03-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-04-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2020-03-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISO2018-04-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KRZYSZTOF2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-04-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUS JANISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3682972132018-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000694996 2018-04-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA BUS JANISO SP. Z O.O. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUS JANISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3682972132018-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000694996 2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJANISO2020-03-10 do dziś
2. ImionaKLAUDIA MARIA2020-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2018-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2018-04-27 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-04-27 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-04-27 do dziś
433 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2018-04-27 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-04-27 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-04-27 do dziś
733 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-04-27 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-04-27 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów