INSTYTUT ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000722209
Numer REGON: 369651817
Numer NIP: 8331401949
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-24
Sygnatura akt[RDF/552617/23/451]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina BRZEZINY miejscowość BRZEZINY2018-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEZINY ulica UL. LASOCKICH nr domu 34A kod pocztowy 95-060 poczta BRZEZINY kraj POLSKA 2018-03-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@CYFROWY.ORG2018-03-06 do dziś
4. Adres strony internetowejCYFROWY.ORG2018-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2018 R.2018-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYKA2018-03-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2018-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2018-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-03-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-03-06 do dziś
273 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-03-06 do dziś
363 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-03-06 do dziś
463 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-06 do dziś
562 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-03-06 do dziś
658 14 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2018-03-06 do dziś
778 30 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-03-06 do dziś
862 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-03-06 do dziś
962 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 06.03.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
2data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-06 do dziś
3data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
4data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2022 DO 31.08.20222022-09-06 do dziś
5data złożenia 24.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.03.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.08.20222022-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.03.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.08.20222022-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji10.01.2020 R., WSPÓLNICY SPÓŁKI, UCHWAŁA NR 1, 10.01.20202021-01-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2021-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWYKA2021-01-22 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów