ZIKO OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000722156
Numer REGON: 369651326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247414/20/801]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZIKO OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO nr domu 51 kod pocztowy 30-644 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.12.2017 R. NOTARIUSZ JULITA POLAK - SKAWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, REP. A NR 3921/20172018-03-06 do dziś
212.03.2019R., REPERTORIUM A NR 1662/2019, NOTARIUSZ ALEKSANDRA SZAFRON-SEKTA, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE ZMIENIONO: § 7 PKT 1, § 7 PKT 42019-03-26 do dziś
312.04.2019R., REP. A NR 1466/2019, NOTARIUSZ MARIOLA JONCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA MARIOLA JONCZYK, UL. KMIECA 26/1, 30-014 KRAKÓW. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLIT AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-05-30 do dziś
424.09.2019 R., REP. A NR 4638/2019, NOTARIUSZ MARIOLA JONCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 1-20 NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE, WPROWADZONO CAŁY NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2019-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLDCO SPÓŁKA AKCYJNA2019-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3665961472019-05-30 do dziś
4. Numer KRS0000664211 2019-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 307.000,00 ZŁ2019-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego307000,00 ZŁ2019-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1302000,00 ZŁ2019-03-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2019-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMIEĆ2019-05-30 do dziś
2. ImionaBEATA2019-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2019-11-05 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2019-11-05 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-11-05 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-05 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-05 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-11-05 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-11-05 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-11-05 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2019 okres OD 28.12.2017 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
2data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.12.2017 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.12.2017 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów