ARTISANAL TAPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000721994
Numer REGON: 369635936
Numer NIP: 7010806889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392249/22/796]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTISANAL TAPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ANDRZEJA STRUGA nr domu 44 kod pocztowy 70-784 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA PACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 402/20182018-03-05 do dziś
209.05.2019 R., REP. A NR 1973/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA PACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI2019-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALLEGO SOLANA2018-03-05 do dziś
2. ImionaGORKA2018-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2018-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALLEGO SOLANA2018-03-05 do dziś
2. ImionaAINARA2018-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2018-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALLEGO DEL PRADO2018-03-05 do dziś
2. ImionaALBERTO2018-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2018-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2018-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2018-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALLEGO SOLANA2018-03-05 do dziś
2. ImionaGORKA2018-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROBAK2019-04-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MICHAŁ2019-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-04-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2018-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2018-03-05 do dziś
210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2018-03-05 do dziś
310 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2018-03-05 do dziś
410 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2018-03-05 do dziś
510 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2018-03-05 do dziś
646 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2018-03-05 do dziś
746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2018-03-05 do dziś
846 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-03-05 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 05.03.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.03.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów