JORDANAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000721779
Numer REGON: 369635043
Numer NIP: 5732897446
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5860/22/97]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJORDANAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. KOPERNIKA nr domu 17/19 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2018-03-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO.JORDANAS@MAIL.RU2018-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.02.2018R.2018-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDROTAS2018-03-05 do dziś
2. ImionaDANIUS2018-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŚKAITIS2018-03-05 do dziś
2. ImionaJORDANAS2018-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDROTAS2018-03-05 do dziś
2. ImionaDANIUS2018-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŚKAITIS2018-03-05 do dziś
2. ImionaJORDANAS2018-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-03-05 do dziś
252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2018-03-05 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-03-05 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2019 okres OD 28.02.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.02.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.02.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 24.03.2023 R. SYGNATURA AKT CZ.XVII NS-REJ. KRS 5860/22/097 O ROZWIĄZANIU PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 SIERPNIA 1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, 24.03.2023 2.2023-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów