TAPISO LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000721775
Numer REGON: 369631513
Numer NIP: 5252742330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/38602/23/8]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPISO LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 68 nr lokalu 121 kod pocztowy 00-240 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.02.2018R.2018-03-05 do dziś
21) 30.12.2021 R., REP. A NR 15175/2021, KAROLINA KUŹNIAR, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM MARCINEM SOLANOWSKIM, W WARSZAWIE PRZY ULICY KASPROWICZA NUMER 68 LOKAL 85, ZMIANA § 13 UMOWY SPÓŁKI. 2) 30.12.2021 R., REP. A NR 15178/2021, KAROLINA KUŹNIAR, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM MARCINEM SOLANOWSKIM W WARSZAWIE PRZY ULICY KASPROWICZA 68 LOKAL 85, ZMIANA § 5, § 6, § 7, § 9, § 11, § 12 UMOWY SPÓŁKI.2022-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAPISO LTD2018-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1461013402022-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000418778 2022-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-03-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-03-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2018-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-03-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAPISO LTD2018-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-03-05 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-03-05 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-03-05 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-03-05 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-03-05 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-03-05 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-03-05 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2018-03-05 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
2data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
3data złożenia 14.01.2022 okres OD 05.03.2018 DO 31.12.20182022-01-26 do dziś
4data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-13 do dziś
5data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-13 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
5OD 05.03.2018 DO 31.12.20182023-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów