LABOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000721669
Numer REGON: 369616063
Numer NIP: 1231390415
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542417/23/244]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICE gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2020-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SKIERNIEWICE ulica UL. MSZCZONOWSKA nr domu 33/35 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2020-06-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@LABOREU.EU2018-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.02.2018 R.2018-03-01 do dziś
224.05.2020 R. - ZMIANA § 3.2020-06-03 do dziś
330.12.2020 R., ZMIANA § §: 1,5,6,7,11 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3651463302018-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000631689 2018-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHASPARIAN2021-04-23 do dziś
2. ImionaKAMO2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40002021-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49502021-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49502021-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3651463302018-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000631689 2018-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOVÁCS2020-06-03 do dziś
2. ImionaJOANNA2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-06-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2018-03-01 do dziś
268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-03-01 do dziś
368 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-03-01 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-03-01 do dziś
577 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-01 do dziś
678 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-03-01 do dziś
778 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-03-01 do dziś
881 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2018-03-01 do dziś
982 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.03.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
5data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów