BTC BEST TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000721500
Numer REGON: 369608170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-07-14
Sygnatura akt[RDF/161168/19/9]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBTC BEST TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina RYMANÓW miejscowość RYMANÓW2018-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość RYMANÓW ulica UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 38-480 poczta RYMANÓW kraj POLSKA 2018-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.02.2018R. REP. A NR 841/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE UL. CZACKIEGO 7, NOTARIUSZ DANIEL LEPUTA.2018-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2018-03-01 do dziś
2. ImionaKAROLINA GENOWEFA2018-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2018-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2018-03-01 do dziś
2. ImionaDAWID RADOSŁAW2018-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2018-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2018-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-03-01 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-03-01 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-03-01 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-03-01 do dziś
553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2018-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.03.2018 DO 07.11.20182019-07-14 do dziś
2data złożenia 14.07.2019 okres OD 08.11.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2018 DO 07.11.20182019-07-14 do dziś
2OD 08.11.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.11.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji08.11.2018 R., UCHWAŁA NR 1/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O LIKWIDACJI SPÓŁKI; KANCELARIA NOTARIALANA W KROŚNIE, WOJCIECH NOWAK NOTARIUSZ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6648/2018 Z DNIA 08.11.2018,2019-04-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE LIKWIDATOR2019-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoADAMCZYK2019-04-02 do dziś
2. ImionaDAWID RADOSŁAW2019-04-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności08.11.2018 R., UCHWAŁA NR 1/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O LIKWIDACJI SPÓŁKI; KANCELARIA NOTARIALANA W KROŚNIE, WOJCIECH NOWAK NOTARIUSZ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6648/2018 Z DNIA 08.11.2018,2019-04-02 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów